REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

„Co lubisz czytać i dlaczego?”

I. Nazwa Konkurs

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs świąteczny” zwany dalej „Konkursem”.

II. Organizator Konkursu

2. Organizatorami Konkursu, zwanym dalej „Organizatorami” jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000101146, NIP: 7780164903, wydawca czasopism: „top agrar Polska”, „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Profi” oraz HORTPRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000028152, NIP: 5260002346, wydawca czasopism: „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny” i „Pod Osłonami”.III. Obszar i czas trwania Konkursu

3. Konkurs zostanie przeprowadzony od 2 listopada do 26 grudnia 2018 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, że przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników Konkursu będzie odbywać się w dniach od 2 listopada 2018 roku do 10 stycznia 2019 roku.

IV. Zasady prowadzenia Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) musi zamówić i opłacić jeden produkt z oferty świątecznej w dniach od 2 listopada do 26 grudnia 2018 roku,c) musi wypełnić kupon konkursowy i dokończyć odpowiedź na pytanie konkursowe „Co lubisz czytać i dlaczego?”. Kupon można wypełnić przez formularz online otrzymany na adres e-mail w przypadku zamówień przez stronę internetową lub otrzymany drogą listowną, który dołączony będzie do wysyłki zakupionego towaru z oferty świątecznej, w przypadku zamówień telefonicznych. Podając wymagane na kuponie dane, niezbędne do realizacji konkursu.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie, rodzeństwo, wstępni i zstępni. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zdaniu poprzednim.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie maksymalnie jeden raz. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną.

V. Nagrody w Konkursie

7. Na pulę nagród w Konkursu składają się 4 vouchery o łącznej wartości 2500 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Grene: – 1 voucher o wartości 1000 zł,- 2 vouchery o wartości 500 zł każdy,- 2 vouchery o wartości 250 zł każdy.

8. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

VI. Wytypowanie zwycięzców

9. Nad prawidłowością przebiegu konkursu nadzór sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą: Dyrektor Działu Marketingu, Brand Manager Hortpress, Specjalista Działu Marketingu.

10. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców do dnia 31 stycznia 2019 roku.

11. Aby zgłoszenie konkursowe było ważne, Uczestnik musi prawidłowo wypełnić kupon lub formularz zgłoszeniowy i dokończyć odpowiedź na pytanie konkursowe, podać swoje pełne dane kontaktowe w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

12. Wszystkie ważne zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową. Każdej odpowiedzi będzie przypisana suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej. Uczestnik, który przesłał zgłoszenie, które otrzyma największą liczbę punktów otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł. Dodatkowo nagrodzone zostaną jeszcze 4 osoby, które kolejno zgromadziły mniejszą liczbę punktów i nagradzane będą voucherami o wartości 500 zł, 500 zł, 250 zł i 250 zł. W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów o kolejności nagród zdecyduje data przesłania zgłoszenia konkursowego.

13. O zwycięstwie w konkursie Organizator poinformuje Zwycięzców nagrody osobiście, telefonicznie lub listownie, nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.

14. Lista Zwycięzców nagród zostanie opublikowana na łamach wydawnictw papierowych w najbliższym możliwym wydaniu od dnia wytypowania i internetowych czasopism wydawanych przez Organizatorów, w tym m.in. na następujących stronach internetowych: www.topagrar.pl, www.tygodnik-rolniczy.pl, www.warzywaiowoce.pl i www.sadnowoczesny.pl

VII. Wydanie nagrody

15. Wszystkie nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

16. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora na adres, który został wskazany przez Zwycięzcę na Kuponie konkursowym do 28 lutego 2019 roku.

17. Nagrody są zwolnione od podatku zryczałtowanego od wygranych.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Nagrodach materiałów reklamowo promocyjnych. Zwycięzca jest zobowiązany do nie usuwania takich materiałów z Nagrody przez okres minimum 2 lat.

19. Niewydane nagrody pozostają własnością Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku, gdy przyczyną niewydania jest podanie błędnego adresu. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez laureatów Konkursu nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).VIII. Dane Osobowe

20. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizator, czyli Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Każdy Uczestnik konkursu może skontaktować się z Adminustarem poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 61 869 06 30.

21. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

22. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.

23. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@pwr.agro.pl.

24. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w Konkursie Świątecznym.

25. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda ( art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

26. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

27. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na temat swoich praw – należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, lub Administratorem korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych.

28. Każdy ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

29. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa (w oparciu o stosowną podstawę prawną).

30. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

31. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

32. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń.

33. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach marketingowych, wówczas będą one przetwarzane do momentu odwołania zgody

IX. Reklamacje

34. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

35. Wszelkie reklamacje związane z udziałem w Konkursie mogą być składane osobiście w biurze Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań) w godzinach od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku lub wysłane listem poleconym pod wyżej wymieniony adres, nie później niż po upływie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W przypadku wysłania reklamacji listem poleconym o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Natomiast w przypadku doręczenia osobistego decyduje data złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

36. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna: zawierać: pełną nazwę Konkursu, którego dotyczy, imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

37. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania, wliczając w to wysłanie listem poleconym zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

38. Zakończenie postępowań reklamacyjnych musi nastąpić najpóźniej w 2019 roku.

X. Postanowienia końcowe

39. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora (Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań).

40. Wszelkie materiały reklamowo–promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu oraz obowiązujące, odpowiednie przepisy prawa.

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z wydaniem nagrody głównej.

43. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na jej zasady określone niniejszym Regulaminem.

44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.